Annan finansiering

Nedan presenteras exempel på aktörer som ger ekonomiskt stöd till företag, projekt och kommuner.

Frostig blomma

-TILLVÄXTVERKET arbetar för att stärka företagens konkurrenskraft. Genom att skapa bättre förutsättningar för företagande och för attraktiva regionala miljöer där företag utvecklas.

-VINNOVA driver program för att stärka innovationskraften i Sverige. Programmen riktar sig till aktörer i samhället som är viktiga för Sveriges innovationskraft, såsom kunskapsintensiva företag, universitet och högskolor, forskningsinstitut och aktörer inom offentlig verksamhet.

-DITT EUROPA har information om direkta bidrag från EU-kommissionen eller dess genomförandeorgan för projekt med särskilda mål (miljö, forskning, utbildning osv.)

-ENERGIMYNDIGHETEN utvecklar och förmedlar kunskap om effektivare energianvändning och andra energifrågor till hushåll, företag och myndigheter. Utvecklingen av förnybara energikällor får stöd, liksom smarta elnät och framtidens fordon och bränslen. Svenskt näringsliv får möjligheter till tillväxt genom att förverkliga sina innovationer och nya affärsidéer.

-LÄNGMANSKA FÖRETAGARFONDEN satsar i första hand på samverkansprojekt mellan norrbottniska företag där projekten har affärspotential, aktivt deltagande av företagen och positiv effekt för länets utveckling.

-KOMMUNERNA i Norrbotten. Tag kontakt med respektive kommun och hör om det finns möjlighet att ansöka om projektfinansiering.

-MYNDIGHETEN FÖR UNGDOMS- OCH
  CIVILSAMHÄLLESFRÅGOR  
är en statlig myndighet som tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor och om det civila samhällets förutsättningar. De ger bidrag till föreningsliv, kommuner och internationellt samarbete.

-ARVSFONDEN ger bidrag till ideella föreningar och andra icke-vinstdrivande organisationer som vill pröva nya idéer för att utveckla verksamheter för barn, ungdomar och personer med funktionsnedsättning.

-BYGDEMEDEL är ersättning till de bygder som påverkats av utbyggnaden av vattenkraft. Medel som inte behöver avsättas till att ersätta skador som orsakats av vattenkraften kan sökas av kommuner och ideella föreningar. Pengarna ska användas till projekt och investeringar för ändamål som främjar näringsliv eller service i bygden eller annars är till nytta för denna.

-KLIMATALLIANSEN (Climate Alliance) har tagit fram en sammanställning av alla EU-utlysningar inom klimat- och energiområdet som berör kommuner.  

-FÖRETAGSSTÖD ska hjälpa Norrbottens företag att få en långsiktig lönsamhet och tillväxt. Stödens omfattning och inriktning varierar mellan olika län och med tiden, beroende på vilka resurser och särskilda uppdrag som regeringen har gett länen. Bidrag ges till bland annat investeringar, marknadsföring, innovationsutveckling och utbildning i små och medelstora företag. Dessutom finns ett särskilt stöd till kommersiell service på landsbygden, exempelvis lanthandlare och bensinstationer.

-NORRLANDSFONDEN är en stiftelse med uppgift att främja utvecklingen i företag i Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland, Jämtland och Gävleborg med tillväxtambitioner. Deras kunder finns i nästan alla branscher och de är särskilt intresserade av företag som investerar i ny teknik eller i nya affärsområden med goda tillväxtmöjligheter.

- ALMI erbjuder rådgivning, lån och riskkapital i företagandets alla faser.